สมัครสมาชิกใหม่ 

          จากการเปลี่ยนแปลงสภาวะเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน และพื้นฐานด้านเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งยังคงพึ่งพาภาคอุตสาหกรรมการผลิตและภาคบริการมากขึ้น   ขณะที่การขยายตัวในภาคเกษตรกรรมลดลงทั้งในเชิงพื้นที่และจำนวนเกษตรกร  โดยเกษตรกรส่วนหนึ่งได้เคลื่อนย้ายเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมและการบริการ  เป็นผลให้เกิดปัญหาแรงงานด้อยคุณภาพ  การปฏิรูปการอาชีวศึกษา จึงเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยต้องเน้นการผลิตและพัฒนาครูผู้สอนและผู้เรียนที่มีคุณภาพ ฉะนั้น รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการสร้างหลักสูตรใหม่  จึงควรออกแบบให้เด่นชัดด้านวิชาการและวิชาชีพให้มากขึ้น

  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  มุ่งมั่นพัฒนาจัดการศึกษาทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีในสาขาวิชาต่างๆ ตลอดระยะเวลากว่า 48 ปี  นับตั้งแต่ก่อตั้ง ด้วยความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างรัฐบาลไทย กับ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถ่ายทอดความรู้ทางด้านความเป็น “ครูช่าง”   ตลอดเวลาที่ผ่านมา  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มุ่งส่งเสริมให้คณาจารย์  นักศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย  ทำการค้นคว้าวิจัยพัฒนาอาชีวศึกษาเพื่อยกระดับการพัฒนาอาชีพ   พัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมแบบยั่งยืน  การสร้างเครือข่ายความรู้ด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรมกับภาคส่วนต่าง ๆ    โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เพื่อผลิตบุคลากรในระดับบัณฑิตศึกษาให้มีศักยภาพในการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อการพัฒนากำลังคนให้มีทักษะอาชีพตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ  โดยได้สร้างต้นแบบการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ที่เป็นผลสะท้อนถึงศักยภาพที่เกิดจากการวิจัยอย่างต่อเนื่อง   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  จึงดำริที่จะจัดการประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปี

  การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 10 และการประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 ในหัวข้อเรื่อง “Engineering and Technical Education for Sufficiency Economy” จึงเป็นอีกบทบาทหนึ่งของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ที่เปิดโอกาสให้นักวิชาการได้มีเวทีการแสดงออกซึ่งผลงานวิจัยที่สามารถสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้ เพื่อให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน นำสู่ความก้าวหน้าอย่างสมดุล มั่นคงภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อย่างยั่งยืน

 
    2.1 เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยทางด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรมในสาขาวิชาต่าง ๆ ของคณาจารย์ นักการศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
    2.2 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นและประสบการณ์ อันนำไปสู่แนวทางการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ
    2.3 เพื่อสร้างเครือข่ายความรู้ด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรมให้แก่คณาจารย์ นักการศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
 
    คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

 ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยทางด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรมในสาขาวิชาต่าง ๆ ให้สาธารณชนได้รับทราบ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษา  เศรษฐกิจ  และสังคมของประเทศ
 ผู้เข้าร่วมประชุมมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์  ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาอาชีพ  การจัดการศึกษา  เศรษฐกิจ  และสังคมของประเทศ
ได้เครือข่ายความรู้ด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานทำให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 ได้นับผลงานในการทำประกันคุณภาพการศึกษาเพิ่มมากขึ้น

 
 
  Copyright © 2008 Faculty of Technical Education, KMUTNB.