สมัครสมาชิกใหม่จากการประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 ที่ผ่านมาันั้น

มีบทความวิจัยยอดเยี่ยมแยกเป็นสาขา ดังนี้

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาบริหารอาชีวศึกษาและวิจัยพัฒนาหลักสูตร
สาขาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
  Copyright © 2008 Faculty of Technical Education, KMUTNB.