สมัครสมาชิกใหม่ 
ขอบเขตของการประชุม
 

ผลงานวิจัยที่จะนำเสนอในการประชุมกำหนดขอบเขตครอบคลุม ในสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้

วิศวกรรม และเทคนิคศึกษา (Engineering and Technical Education)

    วิศวกรรมเครื่องกล และการศึกษา (Mechanical Engineering and Education)
    วิศวกรรมไฟฟ้า และการศึกษา (Electrical Engineering and Education)
    วิศวกรรมโยธา และการศึกษา (Civil Engineering and Education)

เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ (Information and Computer Technology)

การฝึกอบรมเน้นสมรรถนะ (Competency Based Learning)
    การออกแบบสื่อดิจิทัล (Digital Media Design: e-Learning, m-Learning, Computer Based Training)
    การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning, Cooperative Education)

การจัดการและการบริหารการศึกษา (Education Management and Administration)

    การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ (Curriculum Development and Learning)
    การจัดอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาระบบทวิภาคี (Dual Vocational and Higher Education)
    การพัฒนารูปแบบกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการอาชีวะ (Development of Vocational Qualification Framework)
    การจัดการเทคนิคศึกษา (Technical Education Management)
   

การบริหารอาชีวะศึกษา (Vocational Administration)

   

การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ (Recognized Prior Learning: RPL)

เทคโนโลยีการศึกษา และนวัตกรรม (Educational Technology and Innovation)

เทคโนโลยีทางการศึกษา (Educational Technology)
    เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน (Learning Technology and Innovation)
    การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management)

สาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมและการศึกษา

บทความที่คณะกรรมการฯ คัดเลือกแล้วจะได้รับการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลของ TCI กลุ่มที่ 1
กำหนดการส่งบทความ
วันสุดท้ายของการรับผลงานวิจัยฉบับเต็ม (Submission of Full
ศุกร์ 15 กันยายน 2560
    Paper)  
แจ้งผลการพิจารณาผลงานวิจัยฉบับเต็ม (Notification of
อังคาร์  10 ตุลาคม 2560
    Acceptance)  
 
ส่งผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Submission of Final Manuscript)  ศุกร์ 3 พฤศจิกายน 2560
    พร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียน

 
  Copyright © 2008 Faculty of Technical Education, KMUTNB.