สมัครสมาชิกใหม่ 
ขอบเขตของการประชุม

ผลงานวิจัยที่จะนำเสนอในการประชุมกำหนดขอบเขตครอบคลุม ในสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้

    สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
    สาขาวิชาครุศาสตร์เครื่องกล
    สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
    สาขาวิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
    สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
    สาขาวิชาครุศาสตร์โยธา
    สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คอมพิวเตอร์ศึกษา
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
    สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา
   

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

   

สาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

กำหนดการส่งบทความ
วันสุดท้ายของการรับผลงานวิจัยฉบับเต็ม (Submission of Full
อังคาร 15 สิงหาคม 2560
    Paper)  
แจ้งผลการพิจารณาผลงานวิจัยฉบับเต็ม (Notification of
ศุกร์  15 กันยายน 2560
    Acceptance)  
 
ส่งผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Submission of Final Manuscript)  อังคาร 10 ตุลาคม 2560
    พร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียน

 
  Copyright © 2008 Faculty of Technical Education, KMUTNB.