สมัครสมาชิกใหม่ 
ขอบเขตของการประชุม

ผลงานวิจัยที่จะนำเสนอในการประชุมกำหนดขอบเขตครอบคลุม ในสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้

    สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
    สาขาวิชาครุศาสตร์เครื่องกล
    สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
    สาขาวิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
    สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
    สาขาวิชาครุศาสตร์โยธา
    สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คอมพิวเตอร์ศึกษา
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
    สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา
   

สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม

   

สาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

กำหนดการส่งบทความ
วันสุดท้ายของการรับผลงานวิจัยฉบับเต็ม (Submission of Full
จันทร์ 15 สิงหาคม 2559
    Paper)  
แจ้งผลการพิจารณาผลงานวิจัยฉบับเต็ม (Notification of
พฤหัสบดี  15 กันยายน 2559
    Acceptance)  
 
ส่งผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Submission of Final Manuscript)  จันทร์ 10 ตุลาคม 2559
    พร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียน

 
  Copyright © 2008 Faculty of Technical Education, KMUTNB.