สมัครสมาชิกใหม่ 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
1518 ถ.พิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

website : http://www.ncteched.org และ http://www.fte.kmutnb.ac.th
Facebook : http://www.facebook.com/ncteched.fte
E-mail :
ncteched@fte.kmutnb.ac.th
โทรสาร :
0-2586-9015
 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
 

สำนักงานคณบดี  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

1518  ถนนพิบูลสงคราม  แขวงวงศ์สว่าง  เขตบางซื่อ  กรุงเทพมหานคร  10800
สอบถามข้อมูลการเข้าร่วมประชุม ผศ.ดร.สุชัญญา  โปษยะนันทน์ โทร. 06-3906-0260
    ผศ.ดร.จรัญ  แสนราช โทร. 09-8258-6933

    อ. ดร. สมคิด    แซ่หลี

โทร. 08-1439-4820

    คุณธิภาภัทร    แอบเพรช

โทร. 08-6001-7561

    คุณวลัยพร    ยอดคำมี

โทร. 09-5365-0081
         08-6026-7499

     
แผนผังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

  Copyright © 2008 Faculty of Technical Education, KMUTNB.