สมัครสมาชิกใหม่ประกาศข่าวเกี่ยวกับงานประชุมวิชาการครั้งที่ 10
ลำดับที่
 
วัน เดือน ปี
1
แบบตอบรับและสิทธิประโยชน์ในการสนับสนุนการจัดงาน
13/6/2560 9:13:58
2
เมื่อมีปัญหาในการส่งไฟล์บทความในระบบ
11/9/2560 15:45:22
 จำนวนข่าวประกาศในระบบทั้งหมด 2 รายการ 1 หน้า [1] ,
วัน/เดือน/ปี กิจกรรม
วันจันทร์ ที่ 24 เมษายน 2560
วันแรกของการเปิดรับผลงานวิจัย
วันศุกร์ ที่ 15 กันยายน 2560
วันสุดท้ายของการรับผลงานวิจัยฉบับเต็ม
(Submission of  Full paper)
วันอังคาร์ ที่ 10 ตุลาคม 2560
แจ้งผลการพิจารณาผลงานวิจัยฉบับเต็ม
(Notification of Acceptance)
วันศุกร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2560
ส่งผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
(Submission of Final Manuscript)

* หมายเหตุ: โปรดตรวจสอบรายละเอียดกำหนดการลงทะเบียนและวิธีการชำระเงิน ได้จากเมนู "การลงทะเบียน"
*** บทความที่คณะกรรมการฯ คัดเลือกแล้วจะได้รับการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลของ TCI กลุ่มที่ 1
ชื่อบทความที่เข้าร่วมในงานประชุมวิชาการครั้งที่ 10
หมายเลข
ชื่อบทความวิจัย
1
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต : การวิจัยทางการศึกษา
2
ชุดการสอนการหาแรงปฏิกิริยาที่จุดรองรับ
3
ชุดการสอนเวอร์เนียร์คาลิเปอร์
4
การศึกษาการยอมรับการใช้สิ่งพิมพ์เชิงโต้ตอบ: กรณีศึกษาการนําสิ่งพิมพ์เชิงโต้ตอบมาใช้ในการเรียนการสอนของอาจารย์ในกลุ่มเด็กเรียนรู้ช้า
5
รูปแบบการพัฒนากระบวนการและเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
6
การพัฒนาส่วนต่อประสานระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์รูปแบบบทเรียนบนคลาวด์เทคโนโลยี เรื่อง เทคโนโลยีแห่งการประมวลผล
7
การผลิตสื่อผสมระหว่างสื่ออินโฟกราฟิกและแอนิเมชัน 3 มิติเพื่อนําเสนอเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องพระราชดําริของรัชกาลที่ 9 ให้แก่ สํานักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
8
การผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยการเดินทางทางน้ำ โดยใช้เทคนิค 3D Camera Tracking ให้แก่ กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม
9
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเรียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือของนักศึกษา ยุค Gen. Z
10
ปัจจัยที่มีผลต่อการจ้างงานของสถานประกอบกิจการในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ยุค 4.0
11
การพัฒนาประสิทธิภาพเครื่องอัดเฟล็กซ์เสื้อผ้ากีฬา สำหรับการผลิตกลุ่มธุรกิจเสื้อผ้ากีฬาประเภทอัดโพลีเฟล็กซ์
12
ขดลวดโรกอฟสกี้สำหรับวัดไฟฟ้ากระแสสลับ
13
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานแบบ SIADA model สำหรับการเรียนการสอนเรื่องอนุกรมฟูเรียร์
14
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออกกลางคันและไม่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนดของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
15
การควบคุมตำแหน่งหยดสารแม่เหล็กเหลวด้วยแม่เหล็กไฟฟ้าเพือการส่งยา โดยใช้เนื!อสุกรเป็นตัวอย่างทดสอบ
16
การควบคุมตำแหน่งหยดสารแม่เหล็กเหลวด้วยแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อการส่งยา โดยใช้เนื้อสุกรเป็นตัวอย่างทดสอบ
17
การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดสาธิตเครื่องคัดแยกวัตถุอัตโนมัติบนสายพานลำเลียงควบคุมด้วย PLC กรณีศึกษาวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้า
18
รถเข็นเด็กไฟฟ้าแบบพับได้
19
การพัฒนาชุดฝึกปฏิบัติเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์
20
การสร้างชุดสื่อการเรียนรู้เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษารูปภาพ สำหรับระบบควบคุมอัตโนมัติพื้นฐาน
 
มีจำนวนบทความมีทั้งหมด 73 รายการ 4 หน้า [1] , 2 , 3 , 4 ,
 

 

 

 

 

จำนวนผู้ชมเข้าชม : 14968

ผู้สนับสนุนการจัดงาน

           

       


   

 

  Copyright © 2008 Faculty of Technical Education, KMUTNB.