สมัครสมาชิกใหม่ประกาศข่าวเกี่ยวกับงานประชุมวิชาการครั้งที่ 10
ลำดับที่
 
วัน เดือน ปี
1
แบบตอบรับและสิทธิประโยชน์ในการสนับสนุนการจัดงาน
13/6/2560 9:13:58
 จำนวนข่าวประกาศในระบบทั้งหมด 1 รายการ 1 หน้า [1] ,
วัน/เดือน/ปี กิจกรรม
วันจันทร์ ที่ 24 เมษายน 2560
วันแรกของการเปิดรับผลงานวิจัย
วันอังคาร ที่ 15 สิงหาคม 2560
วันสุดท้ายของการรับผลงานวิจัยฉบับเต็ม
(Submission of  Full paper)
วันศุกร์ ที่ 10 กันยายน 2560
แจ้งผลการพิจารณาผลงานวิจัยฉบับเต็ม
(Notification of Acceptance)
วันอังคาร ที่ 10 ตุลาคม 2560
ส่งผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
(Submission of Final Manuscript)

* หมายเหตุ: โปรดตรวจสอบรายละเอียดกำหนดการลงทะเบียนและวิธีการชำระเงิน ได้จากเมนู "การลงทะเบียน"
*** บทความที่คณะกรรมการฯ คัดเลือกแล้วจะได้รับการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลของ TCI กลุ่มที่ 1
ชื่อบทความที่เข้าร่วมในงานประชุมวิชาการครั้งที่ 10
หมายเลข
ชื่อบทความวิจัย
1
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต : การวิจัยทางการศึกษา
2
ชุดการสอนการหาแรงปฏิกิริยาที่จุดรองรับ
 
มีจำนวนบทความมีทั้งหมด 2 รายการ 1 หน้า [1] ,
 

 

 

 

 

จำนวนผู้ชมเข้าชม : 11355

ผู้สนับสนุนการจัดงาน

           

       


   

 

  Copyright © 2008 Faculty of Technical Education, KMUTNB.