สมัครสมาชิกใหม่ 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม
วันจันทร์ ที่ 24 เมษายน 2560
วันแรกของการเปิดรับผลงานวิจัย
วันศุกร์ ที่ 15 กันยายน 2560
วันสุดท้ายของการรับผลงานวิจัยฉบับเต็ม
(Submission of  Full paper)
วันอังคาร ที่ 10 ตุลาคม 2560
แจ้งผลการพิจารณาผลงานวิจัยฉบับเต็ม
(Notification of Acceptance)
วันศุกร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2560
ส่งผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
(Submission of Final Manuscript)
Download  กำหนดการการประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติครั้งที่ 10

* หมายเหตุ: โปรดตรวจสอบรายละเอียดกำหนดการลงทะเบียนและวิธีการชำระเงิน ได้จากเมนู "การลงทะเบียน"

*** กำหนดการการประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติครั้งที่ 10 ***
  Copyright © 2008 Faculty of Technical Education, KMUTNB.