สมัครสมาชิกใหม่ 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม
วันจันทร์ ที่ 25 เมษายน 2559
วันแรกของการเปิดรับผลงานวิจัย
วันจันทร์ ที่ 15 สิงหาคม 2559
วันสุดท้ายของการรับผลงานวิจัยฉบับเต็ม
(Submission of  Full paper)
วันพฤหัสบดี ที่ 15 กันยายน 2559
แจ้งผลการพิจารณาผลงานวิจัยฉบับเต็ม
(Notification of Acceptance)
วันจันทร์ ที่ 10 ตุลาคม 2559
ส่งผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
(Submission of Final Manuscript)

* หมายเหตุ: โปรดตรวจสอบรายละเอียดกำหนดการลงทะเบียนและวิธีการชำระเงิน ได้จากเมนู "การลงทะเบียน"

ตารางนำเสนอผลงาน NCTechED 9
  Copyright © 2008 Faculty of Technical Education, KMUTNB.