สมัครสมาชิกใหม่ 

คณะกรรมการที่ปรึกษา

ผศ.ดร.พนาฤทธิ์ เศรษฐกุล รศ. ดร.สันชัย อินทพิชัย
รศ.ดร.มนต์ชัย เทียนทอง ผศ. ดร.มงคล หวังสถิตย์วงษ์
รศ.ดร.วิทยา วิภาวิวัฒน์    
   

คณะกรรมการดำเนินการ

ผศ.ดร.จรัญ แสนราช รศ.ดร.พิเชษฐ์  ศรียรรยงค์
ผศ. ดร.จิระศักดิ์ วิตตะ                           รศ. ดร.สมศักดิ์  อรรคทิมากูล
อาจารย์วิทวัส ทิพย์สุวรรณ อาจารย์ ดร.ธีรพงษ์ วิริยานนท์
อาจารย์ ดร.สมคิด แซ่หลี ผศ.ดร.พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์
อาจารย์ ดร.ปิยะ กรกชจินตนาการ ผศ. ดร.วัฒนา แก้วมณี
ผศ.ดร.สุชัญญา  โปษยะนันทน์ ผศ.ดร.จิรพันธุ์  ศรีสมพันธุ์
ผศ.ดร.ชัยวิชิต เชียรชนะ รศ. ดร.มนตรี  ศิริปรัชญานันท์
รศ. ดร.วัชรินทร์  โพธิ์เงิน นางสาวมัลลิกา ศรีเพ็ญ
นางธิภาภัทร บุญะผลานันท์ นางสาววลัยพร ยอดคำมี
นางสาวศิริพร ยางสวย  

คณะกรรมการเผยแพร่และจัดทำเอกสาร

อาจารย์ ดร.สมคิด แซ่หลี รศ.ดร.พิเชษฐ์ ศรียรรยงค์
ผศ. ดร.พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์ รศ.ดร.วัชรินทร์ โพธิ์เงิน
ผศ.ดร.สยาม แกมขุนทด ผศ. ดร.วัฒนา แก้วมณี
ผศ. ดร. ชัยวิชิต  เชียรชนะ ผศ. ดร. วาทินี  นุ้ยเพียร
นายประจักษ์เวช ดีวี นายเขมวันต์ จันทรังษี
นายวีระเชษฐ์ มะแซ นางสาวพัชรี เอี่ยมสุข
นางสาวพรสวรรค์ จันทะคัค    นางสาววลัยพร ยอดคำมี    
นางสาวปัถยานี รักษ์ไชยวรรณ นางสาวศิริพร ยางสวย
นางสาวกณิตา กลนาม  

คณะกรรมการกองบรรณาธิการ

รศ.ดร.วิทยา วิภาวิวัฒน์ รศ. ดร.พิเชษฐ์  ศรียรรยงค์
ผศ. ดร.พูลศักดิ์  โกษียาภรณ์   รศ. ดร.มนตรี   ศิริปรัชญานันท์    
ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข ผศ.ดร.ไพโรจน์  สถิรยากร    
พลเรือตรี ศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย กาทอง รศ. ดร.วัชรินทร์   โพธิ์เงิน       
รศ.ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์ อาจารย์ ดร.สมคิด   แซ่หลี
ผศ.ดร.สาลินันท์ บุญมี รศ. ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ

ฝ่ายเลขานุการกองบรรณานุการ

อาจารย์รักนรินทร์   แสนราช นางธิภาภัทร บุญยะผลานันท์
นางสาววลัยพร ยอดคำมี            นางสาวศิริพร ยางสวย

คณะกรรมการเลขานุการ

รศ.ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล นางสาวมัลลิกา ศรีเพ็ญ
นางสาวกนกภัทร คูพิพัฒน์ไพศาล นางชวนชม สิบพันทา
นางสาวดรุณี ไชยรักษ์ นางสาวธัชพรรณ กลิ่นเมธี
นางสาวพัชรี เอี่ยมสุข นางสาวภณิตา  อยู่เจริญ
นางสมพิศ เกษมราษฎร์ นางสาวปาริชาต คชลุน
นางสาวขวัญใจ ผุดผาด นายวิศณุ ศรไชย
นายดนัย พรมแดน นายจักรพันธ์ คงครบ
นางสาวเมลดา กลิ่นมาลี   นางสาวรัตนาภรณ์ ใจเจริญ
นางรัชฎาพร เริงประเสริฐวิทย์ นางปะนะรี ปัญญาชีวิตา
ว่าที่ ร.ต.หญิงสุภารัตน์ วิริยโรจนกุล นางสาวศิริรักษ์ เขมาภิรักษ์
นางกฤติญา ศิริมัย นางเอื้องพร อมรหิรัญ
นางชญานิษฐ์ หาญรินทร์ นางสาวพรฤดี สุละพาน
นางสาววรทัย ประจักษ์เพิ่มศักดิ์ นางสาวสุภาพร เซ่งไพเราะ
นางสาวศิริพร ยางสวย

คณะกรรมการพิธีการ

อาจารยร์ ดร.ธีรพงษ์ วิริยานนท์ ผศ.ดร.สุชัญญา โปษยะนันทน์
นางสาวสุจิตตรา มีชะนะ นางสาวอนุมาศ บุญลอย
นายประจักษ์เวช ดีวี นางสาวพรสวรรค์ จันทะคัด
นางสาวศิริพร ยางสวย นางสาววลัยพร ยอดคำมี


  Copyright © 2008 Faculty of Technical Education, KMUTNB.