สมัครสมาชิกใหม่ 

คณะกรรมการที่ปรึกษา

ศ.ดร.ไพโรจน์  สถิรยากร รศ. ดร.สันชัย อินทพิชัย
ศ.ดร.มนต์ชัย เทียนทอง ผศ. ดร.มงคล หวังสถิตย์วงษ์
รศ.ดร.วิทยา วิภาวิวัฒน์ ผศ.ดร.พนาฤทธิ์ เศรษฐกุล
   

คณะกรรมการดำเนินการ

ผศ.ดร.สุชัญญา  โปษยะนันทน์ ผศ.ดร.จรัญ แสนราช
รศ. ดร.วัชรินทร์  โพธิ์เงิน รศ. ดร.สมศักดิ์  อรรคทิมากูล
อาจารย์วิทวัส ทิพย์สุวรรณ อาจารย์ ดร.ปิยะ กรกชจินตนาการ
อาจารย์ ดร.สมคิด แซ่หลี อาจารย์ ดร.ธีรพงษ์ วิริยานนท์
ผศ.ดร.ศักดา  กตเวทวารักษ์ รศ.ดร.ปรัชญนันท์  นิลสุข
รศ. ดร.มนตรี  ศิริปรัชญานันท์ ว่าที่ร้อยตรี สรุจ  พันธุ์จันทร์
ผศ. ดร.วัฒนา แก้วมณี ผศ.ดร.จิรพันธุ์  ศรีสมพันธุ์
ผศ.ดร.ชัยวิชิต เชียรชนะ นางสาวมัลลิกา ศรีเพ็ญ
นางธิภาภัทร บุญยะผลานันท์ นางสาววลัยพร ยอดคำมี
นางสาวศิริพร ยางสวย  

คณะกรรมการเผยแพร่และจัดทำเอกสาร

อาจารย์ ดร.สมคิด แซ่หลี รศ.ดร.วัชรินทร์ โพธิ์เงิน
ผศ. ดร.จรัญ  แสนราช  ผศ.ดร.สยาม แกมขุนทด
ผศ. ดร.วัฒนา แก้วมณี ผศ. ดร. ชัยวิชิต  เชียรชนะ
ผศ. ดร. วาทินี  นุ้ยเพียร อาจารย์พรสวรรค์  จันทะคัด
นายประจักษ์เวช ดีวี นายเขมวันต์ จันทรังษี
นายวีระเชษฐ์ มะแซ นางสาวพัชรี เอี่ยมสุข
นางสาวปัถยานี รักษ์ไชยวรรณ นางสาววลัยพร ยอดคำมี    
นางสาวศิริพร ยางสวย นางสาวกณิตา กลนาม

คณะกรรมการกองบรรณาธิการ

รศ.ดร.วิทยา วิภาวิวัฒน์ ผศ.ดร.จรัญ  แสนราช
รศ. ดร.วัชรินทร์   โพธิ์เงิน  ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข
พลเรือโท ศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย กาทอง รศ. ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ
รศ.ดร.อัคครัตน์  พูลกระจ่าง  รศ. ดร.มนตรี   ศิริปรัชญานันท์           
ศ.ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์ อาจารย์ ดร.สมคิด   แซ่หลี
รศ.ดร.ไพโรจน์  สถิรยากร     อาจารย์ ดร.กนก  สารสิทธิธรรม

ฝ่ายเลขานุการกองบรรณานุการ

นางธิภาภัทร บุญยะผลานันท์ นางสาววลัยพร ยอดคำมี
นางสาวศิริพร ยางสวย             

คณะกรรมการเลขานุการ

รศ.ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล นางสาวมัลลิกา ศรีเพ็ญ
นางสาวกนกภัทร คูพิพัฒน์ไพศาล นางชวนชม สิบพันทา
นางสาวดรุณี ไชยรักษ์ นางสาวธัชพรรณ กลิ่นเมธี
นางสาวพัชรี เอี่ยมสุข นางสาวภณิตา  อยู่เจริญ
นางสมพิศ เกษมราษฎร์ นางสาวปาริชาต คชลุน
นางสาวขวัญใจ ผุดผาด นายวิศณุ ศรไชย
นายดนัย พรมแดน นางสาวเมลดา กลิ่นมาลี
  นางสาวรัตนาภรณ์ ใจเจริญ  นางรัชฎาพร เริงประเสริฐวิทย์
 ว่าที่ ร.ต.หญิงสุภารัตน์ วิริยโรจนกุล นางปะนะรี ปัญญาชีวิตา
นางสาววรทัย ประจักษ์เพิ่มศักดิ์ นางสาวศิริรักษ์ เขมาภิรักษ์
นางกฤติญา ศิริมัย นางเอื้องพร อมรหิรัญ
นางชญานิษฐ์ หาญรินทร์ นางสาวพรฤดี สุละพาน
นางสาวศุภดา  ปรังประโคน นางสาวกาญกนก  อุ่นนุช
นางสาวสุภาพร เซ่งไพเราะ นางสาวศิริพร ยางสวย

คณะกรรมการพิธีการ

อาจารยร์ ดร.ธีรพงษ์ วิริยานนท์ ผศ.ดร.สุชัญญา โปษยะนันทน์
นางสาวพรสวรรค์ จันทะคัด นางสาวอนุมาศ บุญลอย
นายประจักษ์เวช ดีวี นางสาวสุจิตตรา มีชะนะ
นางสาวศิริพร ยางสวย นางสาววลัยพร ยอดคำมี


  Copyright © 2008 Faculty of Technical Education, KMUTNB.