สมัครสมาชิกใหม่ชื่อบทความที่เข้าร่วมในงานประชุมวิชาการครั้งที่ 10
หมายเลข
ชื่อบทความ/งานวิจัย
21
เครื่องผ่าซีกไม้ไผ่สำหรับไว้ค้ำกล้าไม้
22
การประเมินผลหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภาวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
23
การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่องการออกแบบวงจรดิจิทัล
24
การจำลองวิธีลดสัญญาณรบกวนที่ส่งผ่านช่องสัญญาณสื่อสารโดยการเข้ารหัสบาร์เคอร์ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
25
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เรื่องพีแอลซีในงานควบคุมทางอุตสาหกรรม สำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา
26
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานในวิชา การพัฒนาหลักสูตรและบุคลากรทางอาชีวศึกษา
27
การออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ไฮดรอลิกส์แบบขนาน
28
การออกแบบหุ่นยนต์เดลต้าสำหรับไฮดรอลิกส์แฮปติก
29
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ในวิชา การพัฒนาหลักสูตร และบุคลากรทางอาชีวศึกษา ของภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
30
กรอบแนวคิดรูปแบบการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานโดยใช้แนวคิดการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบเอจายล์เพื่อเสริมทักษะการทำงานเป็นทีม
31
การจัดการเรียนการสอน รายวิชางานระบบเครื่องยนต์เเก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยการใช้โครงงานเป็นฐาน
32
การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการวิเคราะห์อุปกรณ์กรองฮาร์มอนิกแบบพาสซีฟฟิลเตอร์ชนิดดีจูน
33
การเพิ่มประสิทธิภาพการขุดถ่านหินเหมืองแม่เมาะด้วยระบบนำทางด้วยดาวเทียม
34
การพัฒนาชุดการสอนเรื่องการออกแบบวงจรกรองความถี่
35
การศึกษาเวลาการติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
36
การสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนเรื่องการอบชุบเหล็กกล้า
37
การพัฒนาใบงานและหาประสิทธิภาพชุดทดลองวงจรดิจิตอลและการออกแบบวงจร
38
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานภายใต้ศูนย์การเรียนรู้ เรื่อง การประยุกต์ใช้โปรแกรมภาษา C++
39
วงจรจำลองค่าตัวอุปกรณ์แบบลอยที่ไม่ไวต่ออุณหภูมิโดยใช้หลักการวงจรแปลงผันแรงดันเป็นกระแส
40
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

มีจำนวนบทความมีทั้งหมด 73 รายการ 4 หน้า 1 , [2] , 3 , 4 ,


  Copyright © 2008 Faculty of Technical Education, KMUTNB.