สมัครสมาชิกใหม่ชื่อบทความที่เข้าร่วมในงานประชุมวิชาการครั้งที่ 10
หมายเลข
ชื่อบทความ/งานวิจัย
41
การผลิตสื่อวีดิทัศน์ด้วยเทคนิค 2D แอนิเมชัน เพื่อให้ความรู้เรื่อง พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดการ สวัสดิภาพสัตว์ ให้แก่สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย
42
การผลิตสื่อวีดิทัศน์ด้วยเทคนิค 3D Camera mapping เพื่อส่งเสริมความเข้าใจลักษณะของช้างเผือกไทย
43
การศึกษาและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานแบบ SPIADE สำหรับการศึกษาด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม
44
หุ่นยนต์พ่นสี
45
การพัฒนาป้ายประชาสัมพันธ์ระบบพลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสารไร้สาย
46
การประเมินประสิทธิภาพด้านวิศวกรรมจราจรของโครงข่ายถนนส่วนต่อขยายเชื่อมสะพานมหาเจษฏาบดินทรานุสรณ์ ช่วงถนนกาญจนาภิเษกถึงอำเภอพุทธมณฑล
47
ชุดสาธิตการลดทอนสวิตชิ่งฟังก์ชันด้วยแผนผังคาร์โนห์
48
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องระบบเวกเตอร์ 3 มิติ
49
ชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ 1 เฟส โดยใช้โปรแกรม พีแอลซี
50
การพัฒนาชุดฝึกเครื่องปรับอากาศยานยนต์ สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
51
การศึกษาการออกแบบอุปกรณ์เสริมแรงช่วยการเดิน
52
เครื่องฟักไข่ไก่อัตโนมัติ
53
การสร้างแบบฝึกโครงสร้างประโยคสำหรับนักศึกษาที่ใช้โปรแกรมแปลภาษาบนเว็บไซต์ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
54
การควบคุมอินเวอร์เตอร์หนึ่งเฟส 5 ระดับ
55
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการสร้างบทเรียนออนไลน์แบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับครูรุ่นใหม่ของนักศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรม
56
การพัฒนาชุดสื่อประสมแบบปรับเหมาะเนื้อหาสำหรับการเรียนรู้ไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น
57
การจัดการเรียนรู้สำหรับการพัฒนาสมรรถนะด้านความคิดสร้างสรรค์ของครูช่างไฟฟ้า
58
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ทเรื่องเกียร์อัตโนมัติแบบ Simpson Drive
59
การเปรียบเทียบแบบจำลองเชิงตัวเลขกับอากาศพลศาสตร์ของอาเหม็ดบอดี้ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์วอลุ่มและแลตทิซ-โบลต์ซมันน์
60
การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่งเรื่อง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

มีจำนวนบทความมีทั้งหมด 67 รายการ 4 หน้า 1 , 2 , [3] , 4 ,


  Copyright © 2008 Faculty of Technical Education, KMUTNB.