สมัครสมาชิกใหม่ชื่อบทความที่เข้าร่วมในงานประชุมวิชาการครั้งที่ 10
หมายเลข
ชื่อบทความ/งานวิจัย
61
โปรแกรมจำลองวงจรกรองผ่านแถบความถี่ในท่อนำคลื่นสำหรับการศึกษาด้านวิศวกรรม
62
การพัฒนารูปแบบการสอนปรับพื้นฐานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศร์
63
การศึกษากระบวนการผลิต Yoke Spline ด้วยกรรมวิธีทุบขึ้นรูปร้อนโดยแบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์
64
การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชาความแข็งแรงของวัสดุ เรื่องคาน โดยเปรียบเทียบทฤษฎีกับระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
65
การศึกษาคุณลักษณะความเป็นกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย
66
การพัฒนาโปรแกรมจำลองสำหรับการเรียนรู้ในเรื่องระบบควบคุมแบบ Model-based Position Control โดยใช้โปรแกรม LabVIEW ร่วมกับไมโครคอนโทรลเลอร์ NI-myRIO
67
การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการสอน เรื่อง วงจรไฟฟ้าตู้เย็นแบบโนฟรอส

มีจำนวนบทความมีทั้งหมด 67 รายการ 4 หน้า 1 , 2 , 3 , [4] ,


  Copyright © 2008 Faculty of Technical Education, KMUTNB.