สมัครสมาชิกใหม่


การสรุปงานวิจัยแบ่งกลุ่มสาขาดังนี้

ลำดับที่
แบ่งตามสาขาวิชา
จำนวนวิจัย
1
วิศวกรรมเครื่องกล และการศึกษา (Mechanical Engineering and Education)
1
เรื่อง
2
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน (Learning Technology and Innovation)
1
เรื่อง
รวมทั้งหมด
2
เรื่อง
ข้อมูล ณ วันที่ 28/7/2560 19:37:24  

  Copyright © 2008 Faculty of Technical Education, KMUTNB.