สมัครสมาชิกใหม่ 

1. อัตราค่าลงทะเบียนสำหรับผู้เสนอผลงานวิจัย (รวมค่าเอกสารประกอบการประชุม และ Proceedings 
1 เล่ม  อาหารกลางวัน   อาหารว่างและเครื่องดื่ม) ดังนี้

  ผู้นำเสนอผลงานวิจัยชาวไทย สำหรับ NCTechEd ครั้งที่ 10 และ ICTechEd ครั้งที่ 5 เรื่องละ
2,500.- บาท
  ผู้นำเสนอผลงานวิจัยชาวต่างชาติ สำหรับ ICTechEd ครั้งที่ 5 150 U.S.D เรื่องละ
4,500.- บาท
** กรณีนำเสนอผลงานวิจัยมากกว่า 1 เรื่อง เรื่องถัดไปชำระค่า ลงทะเบียนเพิ่มเติม เรื่องละ 1,000 บาท แต่ไม่เกิน 3 เรื่อง
2. วิธีการชำระเงินค่าพิจารณาบทความและ ค่าลงทะเบียน
  ชำระเงินด้วยตนเองได้ที่ หน่วยการเงินและบัญชี  สำนักงานคณบดี 
    คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หรือ
  โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 907-7-02381-1
    ชื่อบัญชี  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม-ประชุมวิชาการ   และกรุณาส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงิน
    ส่งไปยัง นางสาววรทัย ประจักษ์เพิ่มศักดิ์ หน่วยการเงินและบัญชี สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1
    แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 
    ทางโทรสาร 0-2585-7360 หรือทาง e-mail: finanfte@gmail.com และ finan_fte@hotmail.com
    สอบถามรายละเอียดการโอนเงินได้ที่ โทรศัพท์  0-2555-2000 ต่อ 3221 หรือ 3201
3. ภายหลังการชำระเงินแล้ว จะไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ
ลงทะเบียนสมัครส่งผลงาน คลิ๊ก !!!


  Copyright © 2008 Faculty of Technical Education, KMUTNB.